Partiløfte: 21 års fengsel!

Det vises til dokumentasjonen som er her: Høyforræderi

Vi tar avstand fra de andre politiske partiene og deres kynisme.
Det påpekes at de spiller et spill hvor politi og øvrig offentlig maktapparat blokkerer for oppklaring av lovbrudd fra det offentlige.

Vi gir herved løfte om at vi vil jobbe aktivt for at det skal bli en full granskning i regi av kommisjonæren for menneskerettigheter.
Som man ser av det som er publisert på siden vi har vist til, har de politiske partier, politiet og PST satt rikets sikkerhet i fare!
De gjemmer seg bak et spill hvor det blokkeres for granskninger slik det er tatt opp en rekke ganger med systemet.
Derfor vil vi ikke gi oss før det blir riksrett. Vi mener 21 års fengsel er på sin plass til partiledelsen for Stortingspartier, leder for PST, ledelsen ved de forskjellige politietater, samt fylkesmenn, sivilombudsmann og en rekke andre aktører som blokkerer for rettssikkerheten til folket.

GROVT BRUDD PÅ STATSFORVALTNINGEN

Ved å stå sammen om å trenere granskning, har PST og partiledelsen til storting og regjeringspartiene ført Norge ut i en politisk krise av ekstreme dimensjoner.
For å vise problemene landet står ovenfor, viser vi til vår partipolitikk i kombinasjon med kravet om økonomisk ansvar for de politiske partiene .
Det økonomisk ansvarlig gjelder for skader som oppstår av uroligheter som oppstår som følge av undertrykkelse i landet
Se: ØKONOMISK ANSVARLIGE

Som parti har vi full adgang til å holde de politiske partiene økonomisk ansvarlige.
Vi har også lov til å ha andre politiske meninger. 

Problemstillingen man kommer inn i, er at undertrykte i Norge ikke har noen andre muligheter til å få ryddet opp i sakene sine slik systemet er i dag.
Endres ingen ting ved valget i høst, står man ovenfor massive opptøyer og fare for borgerkrig.

De politiske partiene ved storting og regjering har blokkert for landets rettssikkerhet og nekter granskning av seg selv.
Som politisk parti krever vi at de blir etterforsket og straffeforfulgt for grovt brudd på statsforvaltningen og tar det økonomiske ansvaret.
Dette fører nå til at landet er i fare! 

For å belyse problemet trekker vi frem noen av sakene vi har i vårt partiprogram.
Alle som ønsker en slik politikk i Norge, er også tjent med å gå til angrep på Norge slik det kommer frem av artikkelen “ØKONOMISK ANSVARLIGE“.

Eksempel 1: Vi ønsker å avsette 1000 milliarder av oljefondet til u-hjelp i tilknytning til flyktninger.
For alle i utlandet som er på flukt vil det nå være god politikk i å komme til Norge for å brenne biler, velte lyktestolper og sabotere strømnettet.
Dette er et ledd av soltårn prosjektet, hvor man sørger for fornybar energi som borgerlønn.

Eksempel 2: Vi ønsker at alle har fornybar energi som borgerlønn og vil bruke 2000 milliarder av oljefondet til produksjon av bioreaktorer og soltårn.
Alle i Norge og verden er tjent med at man sørger for gratis ubegrenset miljøvennlig energi som fast borgerlønn, fremfor skatter, avgifter og tollbarrierer.
Har alle lik borgerlønn og det åpnes for frihandel uten bokføring og rapportering, slipper man byråkrati og politisk styring på nasjonalt plan.
Partiprogrammet gjør slik at personer som ikke blir undertrykket av norske myndigheter kan få ønsker om å brenne biler, velte lyktestolper og sabotere strømnettet.

Eksempel 3: Vi ønsker å avvikle gjeldsslaveriet i Norge ved å benytte inntil 2000 milliarder av oljefondet.
Alle i Norge vil kunne få dekket gjelden på bolig eller hjelp til å få egen bolig uten gjeld.
Dette er også en del av strategien rundt borgerlønn og sørger for at alle blir gjeldfrie.
Man endrer også lovgivning slik at lån ikke kan kreves inn av banker, finansinstitusjoner, med mer.
Alle med gjeld eller boligproblemer vil være aktuelle kandidater til å brenne biler, velte lyktestolper eller sabotere strømnettet.

Eksempel 4: Vi ønsker å benytte 1000 milliarder av oljefondet på teknologi til GDS verkstedene. Vi ønsker også å hjelpe alle vanskeligstilte i EU/EØS.
På vår startside viser vi vår politikk som går på å bygge opp GDS verksteder og gi bistand til vanskeligstilte i EU/EØS.
Målet er et frihandelssystem hvor alle kan starte egne bedrifter og produsere det man ønsker uten byråkrati.
1000 milliarder av oljefondet benyttes for å sørge for at alle har høyteknologiske verksteder i sitt lokalområde som kan bistå med å starte driften.
Borgerlønnen kommer fra bioenergi produksjon som ivaretas av de lokale GDS verkstedene.
For å sørge for endringene av lovverket, sørger man for at alle vanskeligstilte i Europa får egne GDS verksteder. 
Man får da en europeisk allianse som har full fri handel uten byråkrati, skatter, avgifter og politikere på nasjonalt eller europeisk nivå.

Alle vanskeligstilte i Europa er derfor aktuelle kandidater for å komme å sabotere både før og etter valget.
Som parti vil vi kjempe for at den politiske ledelsen blir straffeforfulgt for undertrykkelsen som skjer i Norge.
Bakgrunnen ligger i at landets politikere har laget et system hvor landets innbyggere har blitt fratatt rettssikkerheten når barnevern, NAV, politi, eller andre begår lovbrudd mot oss. De har også blokkert for granskning av forholdene og gjør at ting enten må løses politisk eller at det eskalerer inn i en borgerkrig.

Dette betyr at herjinger vil kunne eskalere over til full borgerkrig dersom de ikke innfrir kravene.
Som politisk parti er det vår plikt til å kreve at de som har styrt og regjert til nå må granskes.
Vi krever derfor at kravene fra 28.06-21 innfris, slik at man kan åpne riksrettssak mot partiledelsen til Storting og regjeringspartiene.

STRAFFELOVEN BRYTES AV PARTIENE VED STORTING OG REGJERING

Partiene er ansvarlige for et system som blokkerer rettssikkerheten og fører Norge fra demokrati til aristokrati hvor eliten beskyttes.

Det vises derfor til Straffelovens paragraf 118. Grovt inngrep ovenfor samfunnsinstitusjoner.

Grovt inngrep ovenfor viktige samfunnsinstitusjoner straffes med fengsel inntil 15 år.
Ved avgjørelse om overgrepet er grovt, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a-d.

Det påpekes at blokkering er en inhabil handling, da det er det offentlige og de politiske partier som det kreves granskning av.
Det vises derfor til Straffelovens paragraf 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred. 

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om
a)  den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,
b) den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for en fremmed stat, eller ved trussel om dette,
c) gjerningspersonene er en del  av regjeringen, Stortinget og Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
d) handlingen har ført til tap av liv, eller fare for dette.

Ved å blokkere for etterforskning av de politiske partier for brudd på statsforvaltningen, har de politiske partiene ved storting og i regjering satt rikets sikkerhet i fare!

Bakgrunnen for dette ligger i at det ble stilt et ultimatum hvor de politiske partiene blir holdt økonomisk ansvarlige som følge av opptøyer av de som blir undertrykket av systemet og blokkeres fra god rettshjelp. Den eneste måten man kan rydde opp ulovlig når man undertrykkes i Norge, er ved å benytte straffelovens paragraf 19 om selvtekt. Den åpner for skadeverk for å presse gjennom en full granskning.

En stor andel personer mener seg undertrykket av det offentlige og man har klare saker som viser hvordan det blokkeres for rettshjelp når offentlige etater som barnevern, NAV, politi, ordførere, kommunalsjefer og personer med parti tilhørighet begår lovbrudd mot befolkningen.
Ved å på nytt blokkere for granskning, har partiledelse, stortingspolitikere og PST satt Norges sikkerhet og fred i fare!

Situasjonen man står i og eventuelt kommer til etter valget dersom intet gjøres før den tid, er at alle som blir undertrykket ikke har store utsikter for å få ryddet opp uten at det skapes store opptøyer hvor biler brennes, lyktestolper brennes og strømnettet saboteres.

Selv personer som ikke blir undertrykket i Norge har fått politiske interesser i å sabotere landet som følge av at den politiske ledelsen har nektet å bli gransket av kommisjonæren for menneskerettigheter!

VI JOBBER FREDELIG OG POLITISK

Selv ønsker vi å holde på med en politikk hvor landets innbygger ikke blir undertrykket.
Videre står vi for at folket skal ha likhet for loven og at politikere, dommere, politisjefer, riksadvokater, sivilombudsmenn og andre som begår lovbrudd mot folket, skal straffes for sine lovbrudd!

Vi er også imot vold og skadeverk.
Det vi håper på er at folket nå setter foten ned for de ansvarlige i systemet, slik at alt går fredelig for seg.

Dersom kravene om full granskning som ble gitt 28.06-21 blir innfridd før skader oppstår, faller også premissene for de økonomiske kravene bort. Dette er et faktum av situasjonen man står i og har ingen ting med våre politiske meninger.

Vi håper at alle med stemmerett sørger for at man ikke ender opp i en slik situasjon at landet utsettes for skadeverk av undertrykkede.

Dette må gjøres ved at det mobiliseres på fredelig vis, slik at man kan få gjennom politiske endringer.
Det påpekes at politiet i Norge kun blokkerer for granskning ved å henlegge eller ignorere henvendelser.
Dette betyr at vi har rammene for å løse alt politisk og at man ikke trenger å begå skadeverk for å vinne frem.

Det holder å stå fast på kravene om at de ansvarlige må straffes. Kongen har helt sikkert blitt holdt unna informasjonen og vil ta affære når problemene blir avdekket.

Vi ber derfor om at alle som ønsker å være med å endre verden i en god retning på en fredelig måte, tar kontakt og blir med på et lagarbeide. Sammen vil vi for å få de politiske partiene, politiet, barnevernet, NAV, dommere, fylkesmenn, osv gransket av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.

Vi stiller oss således bak kravene og ønsker å innfri erstatning til alle som har vært skadelidende av hvordan landet har blitt styrt under de andre partiene i fellesskap.

Ønsker du oppreisning, så bli med og kjemp for dine rettigheter på en fredelig måte!

PÅ TIDE Å VÅKNE OPP!

Partipolitikken til regjeringspartiene, med flere,
bygger på gammeldags tankegang.

Folket må våkne opp og forstå at vi har kommet til robot og automatiserings alderen. Energi og alt annet kan produseres automatisk bare man legger til rette for det.

Dette åpner for at man kan fjerne alle skatter og avgifter!
Vi mener at folket er bedre egnet til å ta vare på seg selv i lokalsamfunnet og ønsker å fjerne hele byråkratiet til fordel for lokaldemokrati.

Ved å fjerne alle patent regler og beskyttelsesmekanismer byråkratiet har laget, vil frihandel sørge for høy velstand.
 
Oljefondet må benyttes for å gi oss teknologien som setter oss i stand til å produsere alt automatisk i små lokale veldedige verksteder.
Har man energiproduksjonen som borgerlønn og kan produsere alt lokalt, får man frihandel som kan styres med lokaldemokrati. Lokalsamfunnet bestemmer energiprisen til bedriftene. Energiprisen til bedriftene erstatter således skatter og avgifter.
 
Man kan avslutte hele det byråkratiske pengesluket som gir makt og rikdom til noen få!

Vi trenger 5000 signaturer for å kunne registrere oss som politisk parti.

Vi ber om din støtte slik at vi kan bli en politisk forkjemper for de som blir undertrykket og alle som ønsker en bedre verden å leve i!

Signer nå, slik at man har større sjanse til å vekke systemet slik at de forstår at de er bedre tjent med å få en granskning før ting leder ut i uroligheter.