Vi ønsker en verden i harmoni!

Dette oppnås ved å benytte dagens teknologi samtidig med at man fjerner byråkratiet.

Hovedtrekkene for vår politikk

Vi ønsker å benytte oljefondet til investere i bioenergi produksjon som fordeles på hele folket.
Samtidig åpnes det for frihandel uten skatter, avgifter, regnskapsplikt, med mer.
Sosial sikkerhet skapes av at bedrifter nektes å produsere energi, men må kjøpe av folket.

Oljefondet benyttes også slik at all teknologi føres inn i lokale veldedige Gjør Det Selv verksteder. Dette setter landets innbyggere i stand til å lage alt som trengs i et høyteknologisk samfunn. Alle har lik borgerlønn som sørger for sosial sikkerhet, ved at lokaldemokratiet ivaretar bioenergi produksjonen og sørger for alle helsetilbud, med mer.  Man trenger således ikke et stort byråkratisk apparat og politisk ledelse på nasjonalt nivå.

Tanken er at vi har teknologien som gjør at vi kan produsere energi, mat, klær, hus, verktøy, telekommunikasjonsutstyr, datamaskiner, sykehus utstyr og alt annet man trenger i et høy teknologisk samfunn. Robot og automatisering har blitt så billig at alt kan gjøres i småskala i lokalområdet. Alt kan produseres automatisk slik det gjøres på store fabrikker. Dette gjør så man ikke trenger byråkratiet, dersom man benytter frihandel og har borgerlønn.

BORGERLØNN:

Vi ønsker å benytte oljefondet for å igangsette produksjon av bioreaktorer som kan produsere bioenergi ved hjelp av sollys. Disse bioreaktorene vil fordeles likt på alle norske statsborgere og sørge for at alle har borgerlønn i form av energiproduksjon.

Man står fritt til å selge bioenergien til bedrifter, eller benytte den selv til egenproduksjon.

For å sørge for sosial sikkerhet, forbys bedrifter å produsere egen energi, samtidig med at alle innbyggere skal ha lik energiproduksjon. Dette gjør så man slipper hele skattesystemet og det offentlige apparat, da alle tjenester blir tilgjengelig i frihandelssonen. Ønsker man høyere levestandard, øker alle sin biomasse produksjon.

All patentbeskyttelser oppheves, slik at det blir fri konkurranse. Samtidig pliktes det å legge ut produksjonsfiler for alle produkter, slik at alle kan produsere det samme.
Alle vil derfor stå fritt til å produsere og selge det man måtte ønske.

Dette sørger for at alle produkter og tjenester får høyere kvalitet da markedskreftene er på forbrukerens side.

For å få til denne endringen, sørger man for at GDS teknologien er tilgjengelig innen hele EU, slik at hele Europas indre marked blir en frihandelssone. Norge har kapitalen som trengs til dette.

Vi trenger derfor kun å gjøre et verdivalg i Norge, for så å tilrettelegge slik at de juridisk endringene innføres i EU og EØS. Vi ønsker derfor å hjelpe alle europeiske innbyggere slik at de har GDS verksteder og egen bioproduksjon som borgerlønn på lik linje med oss. Fordelen med dette er enorm for alle innbyggere, da man slipper byråkratiet og kan ha fri handel og ferdsel slik grunntanken er.  Velferden vil økes enormt når man starter omleggingsfasen. Samtidig slipper man kriminalitet som følge av fattigdom i Europa.

SOSIAL SIKKERHET OG AUTOMASJON:

All automatiserings teknologi som er på markedet, klargjøres slik at landets innbyggere kan starte automatisk produksjon i sitt nærområdet. I dette ligger det at man får høytekniske verksteder som drives veldedig i alle lokalsamfunn, og at man der kan lage det som trengs til sin bedrift eller til sitt hjem.

Helsevesenet vil få en opprustning i form av at det vil investeres i høyteknologisk utstyr, samtidig med at man privatiserer og fjerner byråkratiet.

Borgerlønnen som alle har vil smitter over på pris av alle tjenester og produkter.
Alle vil ha fast inntekt uten å jobbe,  og gjør at man står fritt til å kjøpe de tjenestene man trenger. Målet er at alle har små lokale sykehus, eldresentre, legesentre, etc. med høyteknologisk utstyr som sørger for trygge og gode rammer.

Grunnpilaren er bioenergi produksjonen som alle eier.
Dett er en fornybar resurs og et pengetre som gror.

Ved at man fjerner all skatt og avgift på all drift som er miljøvennlig, sørger man for at alle enkelt kan starte bedrifter uten å tenke på regnskap, søknader, rapporteringer og byråkrati.
Alt blir ekstremt billig å produsere lokalt og gjør at handel med utlandet eksploderer, da man ikke har kostnadene som er forbundet med et stort offentlig byråkrati. Dette vil føre til en eksplosjon innen blant annet robot teknologi og automatisering som forenkler dagliglivet.

Kirurgi kan i dag utføres over internett ved hjelp av robotarmer som gjør jobben med høyere presisjon enn tradisjonell behandling. Teknologi som dette gjør det mulig å ha alle behov dekket lokalt, samtidig med at man jobber kortere og slipper reisevei.
Dette gir mer tid til familie, venner, hobby, sport, velvære, osv!

Fokuset vil også være rettet mot automatisk matproduksjon, slik at man er sikret med mat i lokalområdet. Biomassen som produseres av bioreaktorene, vil kunne benyttes for å lage alle produkter miljøvennlig, som man i dag får fra oljeindustrien. Den kan også benyttes som mat til landbaserte fiskeoppdrettsanlegg, eller som dyrefor, matolje, osv. Alger er rike på Omega 3.

BIOMASSE SOM FAST OG FORNYBAR BORGERLØNN:

For at alle enkelt skal forstå dette med bioreaktorer, viser vi til et testprosjekt fra Østerrike hvor det produseres opp til 160 kg biomasse pr døgn på et areal av 100×100 meter.
Dette kan gi rundt 28 000 liter biodiesel pr år. Men kan også benyttes til bioplast, tekstil produksjon og andre oljerelaterte produkter. Samtidig reverseres drivhuseffekten, da alger tar til seg CO2 fra atmosfæren når den vokser!

Vårt mål er å utruste all bebyggelse med bioreaktorer på taket, eller i forbindelse med annen konstruksjon i nærområdet. Vi ønsker også å benytte andre former for fornybar energi, som produseres og eies av landets innbyggere.

For alle med private boliger vil det gis støtte, slik at man kan produsere all energi på egen tomt. Ved at man benytter glass, kan man regne 50+ års levetid på bioreaktorene. 
Heldigvis er det enkelt og rimelig å gjenvinne glass, samtidig med at det er miljøvennlig.

Nasjonalt vil det også stilles områder til disposisjon, og veldedige GDS verksteder vil sørge for at alle i Norge har lik produksjon av biomasse. Landets innbyggere eier sine egne bioreaktorer og kan plassere de hjemme eller hos et verksted som sørger for alt rundt driften.

LOKALDEMOKRATIET – MAKTEN TILBAKE TIL FOLKET:

Lokaldemokratiet vil styre GDS verkstedene og ta seg av alle oppgaver som det offentlige har hatt. Som innbygger vil man stå fritt til å velge hvilket GDS verksted man er knyttet til, eller starte et nytt GDS verksted i sitt lokalområdet.

Dette gjør slik at lokalpolitikken er utsatt for frie markedskrefter, hvor innbyggere kan flytte sin energiproduksjon til et annet GDS verksted som tar bedre vare på sine medlemmer. Oljefondet vil benyttes slik alle har høy teknologiske GDS verksteder lokalt som sørger for produksjon av biomassen og foredling av denne.

Sosial sikkerhet får man så fra disse veldedige verksteder man driver i fellesskap. Samtidig fjernes hele overformynderiet fra nasjonalt nivå. Det meste delegeres slik at makten for å lage lover og regler gis til lokalsamfunnet og videre nedover i mindre GDS verksteder innen for et lokalområde. Dette gjør slik at lokaldemokratiet og de enkelte GDS verksteder, styrer velferden ved hjelp av bioenergien som lages.

Lag deres eget lokalsamfunn og bestem dere for hva dere skal bruke energien til!

Vårt politiske mål å sørge for at man ikke trenger politikere på nasjonalt nivå!
Er du lei av kranglingen og undertrykkelsen fra landets politiske ledelse, så bli med og spre vår politiske visjon! Du vil da være med å endre verden i en bedre retning. Vi jobber sammen for at du og alle de du er glad i, får eget privat oljefond som vokser hver dag! 

Vårt mål er en fredelig verden med frihandel, uten politikere som kan skape kriger og elendighet!

Med vennlig hilsen
Ingar Andresen
Partileder

For å gi et annet eksempel på en bioreaktor, viser vi til video under.
Her ser man et system som benytter rør. Disse kan legges i sløyfer på taket.
I stedet for taksten, har man drivhus som opererer automatisk.
På et normalt hustak vil man kunne ha langt høyere kapasitet enn systemet som vises. 
Det beregnes 2-3 gram biomasses i døgnet, pr liter vann i systemet.