Økonomisk ansvarlig

Det vises til at Storting og regjeringspartiene fikk et krav om full granskning av den offentlige forvaltning, inkludert hvordan de politiske partiene beskyter systemet ved å blokkere granskninger av f.eks barnevernssaker.

Som følge av at det er umulig å få bistand når det er det offentlige begår overgrep og undertrykkelse mot befolkningen, ble det gitt et ultimatum. Dette ultimatumet gikk på publisering av blant annet et dokument som viser hvordan et folk som blir undertrykket, kan sørge for å felle landets ledelse uten personskade og innen for lovverket.

Vi publiserer derfor et utdraget av kravet, hvor det vises hvordan man felle korrupte regimer. Vi holder regjeringen og stortingspartiene økonomisk ansvarlig for eventuelle skader samfunnet får!

FJERNING AV KORRUPTE REGIMER MED ØKONOMI

Selv ønsker jeg at Norge skal være et trygt og godt land.
Jeg ønsker også at GDS verkstedene skal være gode og trygge verksteder som folket har i sitt lokalområde, slik at man kan få et godt og sammensveiset samfunn.

Som følge av faren for at det som er skrevet ovenfor skal komme ut, ser jeg det som viktig å sørge for at personer som eventuelt er undertrykket i Norge eller andre land, vil ha en annen mulighet til å rydde opp enn å benytte nervegass. Jeg viser derfor til hvordan personer i andre såkalt demokratiske land kan gjøre det samme. Dette som skrives er derfor ikke myntet bare på Norge, men er gjeldende for alle land hvor undertrykkelse skjer.

Dette skrives også for å beskytte Stortingets medlemmer og ansvarlige hos PST, fra å få liv på samvittigheten. Tanken er at det er bedre å vise hvordan man kan sørge for å felle et hvilket som helst korrupt regime ved hjelp av symbolangrep som rammer landets økonomi på en slik måte at ledelsen må gå og ingen skades fysisk.

Prinsippet kan benyttes i de fleste land hvor man har tilsvarende lovverk for selvtekt.
Jeg forklarer derfor prinsippene rundt symbolangrep på generelt grunnlag, men viser til den norske lovgivningen som gjør at man ikke kan straffes som følge av lovparagrafen om selvtekt.

I praksis betyr dette bare at det ikke skjer noe med lovbruddet man har begått.
Det offentlige vil normalt anse det lurere å blokker for advokatbistand og henlegger derfor forholdene. Uavhengig kan man ikke straffes uten at det er ytterligere menneskerettighetsbrudd.

Heldigvis har man i de fleste land et lovverk som beskyter borgere for straff for lovbrudd i forbindelse med selvtekt. I USA har man rett til å bære våpen for å beskytte seg blant annet mot undertrykkelse av det offentlige. Hver og en må derfor sjekke egne lover for hvor langt man kan gå.

Min tanke er at pennen er sterkere enn 1000 sverd, spørsmålet er intelligensen til maktapparatet og landets ledelse.

Straffeloven § 19 Selvtekt

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig.

Man kan utelukke å få hjelp av myndighetene når det er de som står for overgrepene. Dette åpner for at befolkningen kan gjøre symbolangrep mot samfunnet av økonomisk karakter, for å presse frem en opprydning hvor landets ledelse må gå.

Man sørger selvfølgelig for at det ikke oppstår personskade i de landene som ikke aksepterer våpen som selvforsvar. I f.eks Norge er det ikke stipulert en økonomisk grense, så her må man bare passe seg for å påføre fysisk skade på en person. Hvordan dette fungerer i det enkelte land, må hver enkelt undersøke, slik at man ikke går lenger enn hva loven tillater som selvtekt.

SYMBOLANGREP

Det vil være mange former for symbolangrep som et folk kan benytte mot samfunnet, for å sørge for at et korrupt regime må gå av. For å kunne nyttegjøre seg disse angrepene, må det selvfølgelig være en situasjon som gjør at man ikke ser annen utvei for å få en opprydning i lovbruddene av det offentlige.

Det vil her tas en del eksempler som kan gi en indikasjon for hvordan det kan påføres større eller mindre skade på enten trivsel og/eller økonomien til et land.

Det som er viktig er at det er en person i befolkningen som er rammet av problemet, som stiller et ultimatum og skisserer opp aktuelle konsekvenser. I dette ligger det at man stiller et økonomisk krav ovenfor de ansvarlige for overgrepene. I Norge er det samtlige partier ved Stortinget og i regjeringsposisjon, samt landets presse som får det økonomiske kravet rettet mot seg.

Slik sørger man for at alle som får økonomiske tap som følge av symbolangrepene, har klart for seg hvem som skal dekke alle kostnadene. Samtidig ligger det en hake i dette. Blir ikke de ansvarlige fjernet, får man ikke erstatning.

Signalangrepene går derfor raskt over i en spiral av skadeverk, hvor fler og fler starter å gjøre handlingene som er skissert opp i symbolangrepene. Alle blir jo mer og mer desperat på å få ting normalt igjen, så de kan få sin erstatting. Media er derfor en viktig bit i dette og partiene er ofte fattige grunnet alt de benytter på pr. Bedre å sørge for at begge former for næringsaktører går konkurs.

Det påpekes igjen at dette er et alternativ til borgerkrig hvor menneskeliv går tapt.
Det viktige man må forstå er at spiralen fort vil vokse så langt at det overkjører hele systemet.

At det derfor må være et vist omfang i undertrykkelsen i landene som man gjør dette, er viktig for at det skal ha legitimitet. Uavhengig er det alle undertrykte i landet som må gå til aksjon.

Det betyr at dersom ingen blir undertrykket ellers, så vil det heller ikke oppstå skader som følge av symbolangrepene man satte opp. I et demokrati skal det være null toleranse mot overgrep mot egen befolkning. Ansvaret ligger derfor helt og holdent på landets politikere.

For enkelthetens skyld viser jeg til det som ellers publiseres og går videre til eksempler på symbolangrep:

SØPPEL POLITIKK

Ved å sette fyr på søppelkassen til politikere som tilhører partiene man ønsker fjernet fra en regjeringsposisjon, sørger man for intern uro i det politiske partiet.
Normalt er det en egen nominering innad i politiske partier.
Et slikt symbolangrep gjør ledelsen i partiet upopulær blant sine egne politikere.

Dette er selvfølgelig en mild form for å signalisere at det er på tide å rydde opp.
Man må ta en vurdering i hvert enkelt land med bakgrunn i alvorligheten som ligger bak.

Normalt bør politikere få med seg at ting ikke er som de skal være i landet, om deres søppelkasse tar fyr støtt og stadig. Dette kan derfor være en mild start, alt etter som forholdene man har i det enkelte land.

VEI SPERRER

Vei sperrer har blitt brukt i forbindelse med aksjoner ved flere anledninger.
Det er flere måter å gjøre dette på. Normalt har det vært aksjonister som har lenket seg fast, eller bønder og trailer sjåfører som har sperret veien. Bønder har også lagt igjen gjødsel på offentlig vei.

Det normale er ofte at de respektive får forelegg og blir ikke lyttet til i etterkant av rettsapparatet.

Det viktige er derfor å kunne sperre veier uten å bli tatt slik at systemet ikke kan beskytte seg ved å vise til at de har slått ned på problemet fordi det ikke merkes lenge av øvrig befolkning.

I land som det er gatebelysning som er festet med 4 bolter slik som i Norge, vil det derfor være mulig å skru løs boltene slik at lysmastene sperrer veien. Gjøres dette på veistrekninger inn mot byer på natta, vil det gi store problemer for morgen rushet.

Er det mange som går sammen om dette, har man raskt sperret vei systemet slik at politi vil ha problemer med å komme frem. Det vil fort ende opp i en situasjon hvor veinettet er stengt for en periode som følge av mangel på arbeidskraft med el-sertifisering.

Med dagens kommunikasjonsteknologier bør det være raskt å få mobilisert til slikt som dette, og er man diskre så kan man ikke straffes. I de fleste land er det jo lov å fortelle hva andre man har møtt har tenkt å gjøre, samtidig med at man ikke har politimyndighet til å holde tilbake eller kreve legitimasjon. Dette gjelder i Norge. Selv om det er forespeilet at kriminelle handlinger skal utføres, kan ingen holdes tilbake. Hvordan lovverket er i det enkelte land må undersøkes av den enkelte.

Så lenge ingen blir tatt kan dette gjentas av alle, frem til man har fått politisk opprydning.

BIL BRANNER

En annen handling som ofte gjøres under protester er å sette fyr på biler.

Det man må gjøre er å ta ut vise type biler, slik at det sendes et signal uten at det er opptøyer hvor politiet kan arrestere. Covid-19 setter også begrensninger når dette skrives, og gjør at det er behov får å se på alternativer til store demonstrasjoner.

Gjenger i Sverige har ofte satt fyr på biler. Riktig nok er det uvisst hva som ligger bak.
Likevel er det å anta at bilbranner vil være tilknyttet aksjoner fra vanskeligstilte personer i byer.

Dersom man velger ut de 10 dyreste merkene som er vanlige og setter fyr på biler over en vis verdi, sendes det et signal til befolkningen som merkes kraftig. Denne aksjonsformen har også lav sannsynlighet for å føre til at man blir tatt for ugjerningene. Alle har jo lov til å ha en engangsgrill, tennvæske og lighter. Dette gjør at aksjonistene kan holde på over lang tid.

Gjøres det i forbindelse med at det er satt et krav mot landets ledelse, betyr det at forsikringsselskap fort kommer på banen for å beskytte sine økonomiske interesser. Samtidig er det ofte personer fra eliten som har dyre og fine biler. Det betyr at ting raskt blir en stor sak i media og et problem for landets styre.

Det er å anta at slike skader fort kan koste samfunnet dyrt dersom det er stor misnøye mot rettsstaten og det offentlige apparat. Fordelen her er at forsikringsselskap normalt må ta støyten og at de har et lobby apparat. Dersom forsikringsselskap stenger for å dekke bilbranner av dyre biler, kommer hele eliten på banen. Man kan således få felt styret i et land ved hjelp av økonomi.
Forsikringsselskapene vil sørge for at kravene blir dekket og at det blir opprydning i det offentlige.

HØYSPENTNETTET

I de fleste land er det et høyspentnett som går inn til alle store byer, da kraftstasjoner ligger utenfor eller i tilknytning til fossefall og liknende. Det normale er at slike master er festet med bolter på lik linje med gatebelysning.

Dette åpner for at det er forholdsvis enkelt å sabotere et område på mange kilometer med høyspentmaster mens det er vindstille. Det som gjøres er å fjerne alle boltene og vente til vinden gjør resten. Ved bruk av 3D printer kan man printe ut hodet til bolter i plast, som limes over der boltene skal sitte. Dette gjør slik at det er liten sannsynlighet for at sabotasjen oppdages før uværet kommer.

Biltema og andre verktøy kjeder har store nok fastnøkler til noen hundrelapper.
Dersom boltene er festet med locktight, må de varmes først for å kunne åpnes.
Dette kan man teste ut på forhånd og eventuelt sørge for å løsne i forkant av aksjonen.

En slik sabotasje er enkel å utføre for en person, men krever en del tid. Til gjengjeld sørger man for enorme skader på handelen i byen som stenges ned. I land hvor menn blir undertrykket av barnevernet er det ofte høy frustrasjon blant de som er undertrykket.
Det er å anta at dette ville være god terapi for mange.

En annen måte å gjøre et slikt angrep på, er ved å benytte saltsyre eller annen syre som etser betong. Dette lager enda større skade og gjør at det blir større jobb å sette strømnettet tilbake i stand.

Det man kan gjøre er å skaffe utstyr for å lage saltsyre selv. Dette gjør så man kan lage tusenvis av liter saltsyre uten store kostnader. Salt er veldig billig og det er enkelt å få tak i, samtidig med at man kan lage seg biodrivstoff av avfallstoffet. Eventuelt ha avløpsåper resten av livet.

Utstyr til dette kan bestilles på nettet og det er flere tilbydere blant annet på Alibaba.
Det er viktig å vite at man holder på med en syre som raskt kan etse inn til egen benbygning.
God planlegging og tilrettelegging er derfor viktig.

Man plassere derfor ut syren i beholdere i nærheten av hver mast man skal felles. Når alt er plassert ut, tar man en rask runde hvor det tas et lite hull på beholdere slik at betongen som mastene står på, etses bort av syren. På den måten kan man ta mange kilometer med høyspentmaster på forskjellige steder i løpet av en natt. Er det mange høyspentledninger inn til byen, må jo alle linjene tas.

En slik skade vil ta lang tider å utbedre, og er mulig å utføre for en enkelt person på egenhånd. For en stor by vil det fort koste flere titalls milliarder i døgnet i tapt fortjeneste for næringslivet.

Innbyggere står uten mulighet for lading av biler. Bensinstasjoner vil ha problemer med å tilby drivstoff. Butikker sliter som følge av kasseapparater som ikke har strøm. Kontor arbeidere står uten PC. Skoler og andre bygg mister sin ventilasjon. Tunneler blir mørklagte, tog, trikker og T-bane slutter å gå. Lyssignaler i byens lyskryss slutter å fungere. Dypfryst mat tines.
Kaos er en fin beskrivelse. Det gode er at sykehus har nødstrømaggregat.

Med andre ord er dette en kraftig form for angrep og vil føre til at politiske partier raskt går konkurs. Gjøres dette mot flere byer, blir det en full kollaps, da det ikke vil være nok personer med sertifisering til å få strømmen tilbake på kort tid. Et land med alvorlige problemer kan derfor havareres slik. De økonomiske skadene eliten pådrar seg vil være så stor at ledelsen fjernes raskt.
At også nyhetsbyrå er holdt ansvarlig er en fordel dersom man gjør slikt, da det er viktig at det er økonomisk dekning for tapene. I Norge har mediabyrå store verdier og kan dekke slike kostnader.

Dersom det planlegges godt, kan en person ta en turne i sitt land og sørge for at det blir ryddet opp!

ANSVARSFRASKRIVELSE

Jeg viser nå til Strl. § 19 og gjør det klart at det som er skrevet, er skrevet for å rydde opp i lovbruddene mot min familie og meg. Hadde landets politikere og nyhetsbyrå gjort det de skulle, hadde situasjonen vært at dette aldri ville blitt skrevet.

Jeg legger derfor det fulle og hele ansvaret over på de politiske partier og landets nyhetsbyrå som har mottatt pressestøtte og ikke overholdt Vær Varsom-plakatens viktigste punkter for å kunne regnes som nyhets byrå av journalistisk kvalitet. Bedrag av befolkningen straffer seg!

Viktigheten av granskning er høy!

Jeg har snakket med mange som forteller om de samme forhold.
Snakker man med sekretærer i kommunene rundt, hører man at det er helt vanlig at det kommer mange klager fra menn som forteller om overgrep av barnevernet, og at alt bare arkiveres og dyttes bort. Samtidig gjøres ingen ting av landets politi og hele det politiske og offentlige apparat blokkerer.

Systemet er gjennomsyret som følge av partipolitisk spill fra kommune nivå og opp til Storting og regjering. Denne gangen er det de politiske partiene som skal granskes i forbindelse med det offentlige apparat som også inneholder politi, Spesialenheten, PST, politidirektoratet og rettsforvaltningen generelt!

Dette betyr at alt vil publiseres i sin helhet dersom kravene ikke innfris i sin helhet, da dette er viktig for almenheten.

Uavhengig er det viktig i forbindelse med partipolitikken jeg ønsker å føre med Partiet Gjør Det Selv. Det politiske aspekter er slik at alt dette er vesentlig, dersom kravene ikke innfris i sin helhet. Dette betyr at blokkering vil være brudd på ytringsfriheten og gå som politisk undertrykkelse, i tillegg til at det er en sak som omhandler grove menneskerettsbrudd mot befolkningen og at rikets sikkerhet er satt i fare ved at Stortinget akseptere undertrykkelse i Norge!

Det påpekes at symbolangrepene jeg har laget er for å beskytte menneskeliv, slik at teknologi i GDS verkstedene ikke skal bli brukt til å ta liv. Det er viktig at det er et alternativ til borgerkrig når et land mangler politisk vilje til å rydde opp i offentlige lovbrudd og overgrep mot befolkningen.

Er dere villige til å gå til politisk kamp, viser dette veldig mye om de politiske partiene i Norge og gjør at befolkningen må få vite alt da det er klar dokumentasjon for hvordan maktspillet fungerer!

Politiet bør derfor tenke seg godt om før de krenker privatlivets fred, da det vil ses på som en klar konfrontasjon og maktarroganse. Jeg forholder meg kun til internasjonale menneskerettgranskere.

Alvoret som ligger i at Stortinget og PST ikke ryddet opp med bakgrunn i henvendelsene, gjør slik at rikets sikkerhet er satt i fare! Ved store skader bør derfor alle med ansvar få inndratt sine personlige verdier og eiendeler. Dette inkluderer overgripere med sjefsstillinger hos politiet.

Selv taler jeg fra mitt ståsted for å få ryddet opp i min sak. Hvordan det egentlig står til med landet må derfor dere vurdere og legge til grunn for deres avgjørelser. Er dere ikke helt sikre på om det har skjedd undertrykkelse i andre enn min sak, kan det være lurt å gå av og innfri da det skal være null-toleranse for overgrep mot befolkningen av det offentlige i Norge.

Uavhengig er den politiske ledelse ansvarlig for avgjørelsene som tas.
Det er spilt med åpne kort med tanke på politisk kamp og da må avgjørelsene som tas tåle offentlighetens innsyn og debatt, om dere ikke sier dere enige og innfrir kravene. Min partipolitikk tåler alt som er skrevet her. Styres landet slik det legge opp til i forbindelse med mitt partiprogram, ville ikke landet kunne blitt destabilisert på denne måten.
Det burde også politikken til de ledende partier i Norge sørget for, og ansvaret ligger hos dere.

Jeg kan med dette ikke klandres dersom dette skulle komme på avveie.
Dette vil også gjelde for det politiske partiet som startes opp for å gå i opposisjon, om kravene ikke innfris. Hele ansvaret gis til de respektive med ansvar i de politiske partier, de juridiske enheter de er knyttet til og opptrer på vegne av, samt landet nyhetsbyrå som mottar pressestøtte uten å følge Vær Varsom-plakatens viktigste punkter.

Hilsen

Ingar Andresen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *