FJERNE GJELDSSLAVERIET

Vi er imot dagens system hvor alt for mange ender opp som gjeldsoffer.
Målet er å komme til en situasjon hvor man ikke har gjeldsofre i Norge.

Dette skal vi løse i løpet av første regjeringsperiode om vi får flertallet med oss!

Vårt syn på banknæringen er at det har blitt laget en kynisk drift som har utnyttet befolkningen generelt. Kynismen ligger i at det politisk gjøres tiltak for å sentralisere alt.
Dette fører til at man faller mellom lang reisevei eller å bo dyrt for å jobbe.

BANKENE STYRER LANDETS NYHETSBILDE

Ser man på eierinteressen til Schibsted som styrer det meste av media fokus som påvirker befolkningen, ser man at banker og finans er store aktører! Disse ligger igjen og styrer mye av lobby næringen mot politikere og sørger for sentralisering og kjøpepress slik at boliger øker i pris og folket låner opp til pipa. Vi anser presse og politikere for helt sentrale i bankenes spill!

Banknæringen har blitt beskyttet ved kriser, samtidig med at det er ført en politikk som legger grunnlaget for at befolkningen må ha høy gjeld. I stedet for å gi folket hjelp på en god måte med og legge til rette for kapitalen som arbeidere har, utnyttes andres behov til fordel for bank og finansnæringen.

Filosofien i dette går langt dypere enn den overflaten man normalt har hatt i politikken hvor man avskriver seg ansvar. At Norge ligger på toppen når det gjelder å ha belånt hus og hjem, er som følge av politikken som er ført i landet av de politiske partier.

Det oppfordres derfor til filosofering over hvordan banknæringen undertrykker og skader samfunnet. Faktumet man må se på er at de med masse penger, sørger for en politikk hvor alt sentraliseres. Makten bygges opp i høyere og høyere posisjoner, samtidig med at sentraliseringen sørger for høye boligpriser i områder med arbeid. Unnskyldningen er å spare penger, men faktumet er at hele arbeiderklassen sitter med skyhøy gjeld, samtidig med at eliten serverer seg skyhøy lønn.

For å få en slutt på gjelds slaveriet i Norge, ønsker vi å sette av 2 000 milliarder fra oljefondet som øremerkes for å fjerne gjelds slaveri i Norge. Denne summen skal settes av for å bygge bolig til alle som i dag er på leiemarkedet, i en kombinasjon med at man kjøper boliger som er for salg.

Videre ønsker vi å slette all boliggjeld knyttet til primærbolig innen normale verdier.

IKKE BISTAND TIL DE MED MYE PENGER

De som sitter på mange boliger eller alt for dyre boliger, får ingen hjelp med sin gjeld og kan heller selge om de ønsker å være gjeldfrie. Bedrifter får heller ingen bistand til å bli kvitt gjeld.

Tidligere er det gitt støttepakker til banknæringen i kriser og resultatet er helt tydelig at det er de på toppen som har karret til seg denne rikdommen. Beviset for dette ser man i hvor mye rikdom som har gått til den generelle befolkningen og hvor mye som har gått til de med mye penger fra før.

I tiden etter bank krakket har de rike blitt rikere og de fattige blitt fattigere.
Derfor vurderer vi å endre lovverket og sørge for at folket blir gjeldfrie.

FORBUD MOT Å SETTE ANDRE I GJELD

Vi ønsker å beskytte befolkningen mot at personer setter seg i gjeld, da vi anser gjeld som en form for slaveri og fengsel. Dette betyr at lån med rente forbys og at man lager lover som gjør at banker og finansinstitusjoner ikke har adgang til å kreve pengene tilbake dersom de er befengt med rente. På motsatt side vil alle ha mulighet til å kreve tilbake penger fra næringslivet som inkluderer banker og finansinstitusjoner.

Til gjengjeld vil vi lage et lovverk som gjør at landets innbyggere har krav på egen eid bolig med god standard. Dette vil løses ved at GDS verksteder som ønsker flere innbyggere i sitt område, sørger for å bygge boliger som tiltrekker seg andre. Ved at biomassen foredles av det lokale GDS verkstedet, sørger man for at det genereres penger eller energi for å gi velferdstilbudene i området.

Lokalt vil man styre regel og lovverket for hva som skal være dekket av sosiale tjenester som tannlege, legetjenester, osv. Alle vil ha biomasse, samtidig med at man gjør hele helsesektoren rimeligere som følge av frihandel. Det vises her til helsereformen.

Det vil derfor følges med på at alle har sosial sikkerhet og at det ikke oppstår forhold med helsetjenestene som gjør at personer må settes i gjeld eller stå uten et tilbud.

Målet for å fjerne gjeld er for å beskytte landets befolkning og gi lavere stress i hverdagen.

ENDRING AV BOLIGMØNSTER

Totalt sett ønsker vi en del endringer innen bolig utbygging og bruken av næringstomter og næringsbygg. Dette går blant annet på at all produksjon ønskes flyttet under bakken, slik at mest mulig natur blir vernet. Lokalsamfunnene skal styrkes, mens byråkrati og alt som har med regnskap og papirmølle fjernes. Dette vil endre bybildet ved at stress går ned da behovet for arbeid synker, samtidig med at trivsel går opp som følge av at byen vil preges av sosiale aktiviteter.

I forbindelse med utvikling av ny teknologi, har vi satt av midler til utvikling av automatisering innen bolig bygging. Det eksisterer alt 3D printere som lager bygg i betong. Vi ønsker å se på slike alternativer i forbindelse med GDS verkstedene, og i tilknytning til at alle skal ha et godt sted å bo uten gjeld.

SATSNING PÅ ÅPNE TURISTHYTTER OG FRITIDSBOLIGER

Samtidig ønskes en satsning på turisthytter og utbygging av rekreasjon boliger som er åpne for alles bruk. 

Slike rekreasjons boliger ønsker vi spredd over hele landet i tilknytting til GDS verksteder. Fordelen med drift av GDS verksteder, ligger i at lokalbefolkning forvalter rekreasjons boligene og skaffer inntekten skattefritt. Veldedige foretak betaler ikke skatt.

Dette gjør slik at lokalbefolkningen kan legge en føring for blant annet turisme i sitt nærområde. Man kan derfor legge opp til å ha stor turisme og legge forholdene til rette for dette i fellesskap, eller velge å ha rolige og stille omgivelser.

Det nærliggende er at man flytter til det type område som man trives i og kan ha sin arbeidsplass ved. Dette gjør slik at man blir med i et fellesskap hvor man treffer mange andre med sine interesser. Å få besøk av andre som kommer langveis fra, vil også bli enklere.

At dette systemet skiller seg ut fra dagens system er helt klart.
Vårt mål er at alle skal trives best mulig. Vi mener at dette fundamentet ligger i lokalprodusert bioenergi. Videre at lokaldemokratiet bestemmer over lokalområdets lover og regler.

Frihandel gjør at lokalsamfunnet er et åpent marked!
Sosial sikkerhet sørger lokalsamfunnet for, slik at trivselen er høy.
Går trivselen ned flytter folk og tar med bioenergi produksjonen.
For å få stabile lokalområder er det derfor viktig at biomassen forvaltes slik innbyggerne ønsker.

Dette åpner for en helt annen form for boligplanlegging, hvor lokaldemokratiet er mer involvert.

BRUK AV 3D PRINTEDE BOLIGER

Vi bygger mot en fremtid hvor alle får den samme rikdommen fra fornybar energi. 
Roboter og kjemiske prosesser trenger energi som kan hentes ut fra fornybar energi.
Boliger kan i dag produseres med 3D printere og enkel robot teknologi.
Alle skal få produsert så mye energi som trengs for at man får et godt samfunn.

Hver eneste dag solen skinner, får man mer resurser.
Kriteriet for å få verdensfred ligger i at alle kan produserer energi og at man fjerner nasjonale ledere og hindre for fri handel. Da legger man til rette for at man kan bygge opp velstand over hele kloden.

Målet er å fjerne gjeldslaveriet og sørge for at alle har egen eid bolig.

UNDERTRYKKELSE MED GJELD GRUNNET LANDETS RIKDOM

Norge sitter på tusener av milliarder.
Samtidig er  det innbyggere som sliter fra måned til måned på grunn av høye lån og strømregninger. For oss er dette ensbetydende med slaveri!
Systemet gjør det slik at en stor del av befolkningen blir født inn i slaveriet!

At dette skal avsluttes er for oss høyt prioritert.

Som nevnt ønsker vi sette av 2000 milliarder fra oljefondet for å få en bukt med problemet raskt. Man sørger således for sikkerheten de som eventuelt mister sinn inntekt i en overgangsfase.

Gjelden skal bort og NAV erstattes med borgerlønn.
Ved å ha avsatt såpass av oljefondets midler, er det rom for å sikre hverdagen til alle.
Utjevning er det beste slik vi ser det.

Det er et samfunn i ro, harmoni og glede som er hovedfokuset!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *