FRIHANDEL

Partiet Gjør Det Selv ønsker frihandel uten hindre.
Dersom folket får energiproduksjonen som borgerlønn og bedrifter må kjøpe energien av folket, trenger man ikke skatter, avgifter, byråkrati og politisk styring på nasjonalt nivå!

Det vi ønsker er å legge til rette for at man kan starte alle slike former for produksjon lokalt i Norge. Alt man trenger til det daglige kan produseres ved hjelp av lokale råvarer som foredles automatisk. 3D printere og roboter kan produsere alt i små verksteder kun ved hjelp av datafiler.

Sørger man for fri tilgang på produksjonsfilene, kan alle i hele verden starte produksjon av alt som trengs i et høyteknologisk samfunn av lokale råvarer. Energi kan produseres over alt hvor det er sollys ved hjelp av bioreaktorer. Det logiske er derfor å dele kunnskapen med verden, slik at alle kan ha høy levestandard.

Fjernes hele byråkratiet som maktgale personer støtter seg på for å kunne spille sine maktspill, fjerner man all krig og elendighet!

I demokrati skal det være frihandel.

Problemet er at alle er så inngrodde i tankegangen om at alt må styres fra en nasjonal politisk ledelser. Samtidig tror man at velstand må komme av ledelsen på toppen.
Faktumet er at byråkratiet koster samfunnet enormt med resurser.
Politikere styrer etter egne behov og ikke folket. Maktspillet fører til at det offentlige apparat eser ut og ødelegger for samfunnet ved å øke kostnaden for å leve gode liv.

Vi ønsker derfor en omlegging slik at folket sitter på all energien i form av borgerlønn.
Bedrifter må kjøpe energien av folket, slik at dette utgjør den sosiale sikkerheten og sørger for velstand hos alle. Ved å investere i robot teknologi og automatisk produksjon for lokalsamfunnene, sørger man for at lokalpolitikk blir en del av frihandelen.

Styres lover og regler dårlig lokalt, flytter innbyggeren ut og tar meg seg sin energiproduksjon til et bedre lokalsamfunn innen landet.

Vi ønsker derfor et lokaldemokrati hvor man lokalt bestemmer energiprisen for bedriftene.
Inntekten fra energisalget går til den enkelte innbygger som borgerlønn slik at det er sosial sikkerhet. Ved at man har frihandel sørger denne modellen for at det er høy kvalitet på produkter og tjenester. Dette sikrer at alle får et godt helsetilbud.
Automatisering man gjør i fellesskap, sørger for at det er få arbeidsoppgaver som trenger fysisk arbeidskraft.

Dette gjør slik at alle stillingene i byråkratiet som forsvinner ved at man ikke trenger regnskap og rapportering, samt drift av all byråkratisk forvaltning, kan erstattes med arbeidsplasser innen reiseliv, hotell, restauranter, opplevelser, kunst, hobby, velvære og så videre!

KUTTE NED PÅ JURIDISKE KOSTNADER

Samfunnet benytter enorme summer på alt knyttet til det juridiske.
Det fremstår som at mye av lovverket er laget for å gi problemer til samfunnet.
For å gi et konkret eksempel for kostnadene man får ved proteksjonisme, viser vil til narkotika lovgivningen. Det man har er et moral politi som bestemmer over andre og nekter bruken.

Problemet er at det de gjør er å skade personer i en sårbar posisjon.
Narkotika blir dyrt da det er illegalt og de som er avhengig blir presset til kriminalitet og prostitusjon.

Det moralsk riktige er å gi de som er avhengig god omsorg og sørge for at de kommer seg over avhengighet. Alle former for rusavhengighet kommer av psykiske er fysiske bakenforliggende problemer. I stedet for å gi de hjelp og bistand, benyttes enorme summer på politi og rettsvesen.

For oss som parti er det moralsk forkastelig å benytte penger på jurister og politistillinger, fremfor å hjelpe personer som har hatt en vanskelig oppvekst og liv. Vi ønsker derfor at rusavhengige skal få de preparatene de er avheng av gratis, og de skal få den hjelpen og bistanden de trenger.

Maktspillet som de andre politiske partiene spiller, går på blant annet arbeidsplasser og lederposisjoner i politi og rettsvesen. Ved å gi ansvaret for politi og påtale ned til lokaldemokratiet, sørger man for at det ikke oppstår tilstander slik man ser i Norge pr dags dato. Man vil få et sammensveiset lokalsamfunn som tar vare på hverandre!

FJERING AV MONOPOLER OG JURIDISKE HINDRE

Vi ønsker å fjerne alle juridiske hindre på nasjonalt nivå, slik at landets innbyggere står fritt til å velge hvordan de vil ha det lokalt. Dette betyr at vi ønsker å oppheve det meste av lov og regelverk på nasjonalt plan og gi lokalsamfunnene mulighet til å endre de lovene og reglene de ønsker.

Ved å gi lokalsamfunnene robotiserte verksteder som produserer alt ved hjelp av datafiler og egenprodusert bioenergi, vil frihandel sørge for høy velstand for alle!
En verden uten politikere og kyniske ledere!

Vi vil sørge for at alle lokalområder har utstyr for å lage avansert produksjonsutstyr og at man får datafiler for å automatisk lage det produksjonsutstyret man ønsker lokalt.
Hvordan man løser ting lokalt vil være opp til det enkelte område.

Alle skal eie teknologien, slik at ingen kan stenge andre borte fra en type produksjon.
På den måten skaper man fri konkurranse og sørger for at ingen sitter med monopoler.

At produksjonskostnad og således varekostnad går ned, gjør at alle kan få større frihet ved at det er mindre behov for å jobbe. Man har ikke lenger et dyrt byråkrati med papirmølle og overformynderi. I stedet er det et yrende handelsliv hvor alle er produktive med samfunnsnyttige ting som lager et bedre lokalsamfunn for store og små.

Lokalt vil man kunne lage lover som gir skatter og avgifter, da lokalsamfunnene bestemmer lokalt. Men også her er det fri konkurranse da innbyggere kan flytte til andre områder med sine bio reaktorer for å få det bedre. Hver og en eier sine biomasse produksjon og er man ikke fornøyd der man er, flytter man til et bedre sted. Med andre ord sørger man for lokal politisk konkurranse, hvor lokalsamfunnene konkurrerer om å gi sine innbyggere de beste forhold for et godt liv.

Nasjonalt vil vi kun ha regler som går på menneskerett, samt beskyttelse av nasjonen.
Dette går også på å sikre velferden ved at man passer på at landet ikke tømmes for verdier.
Dette løses med at all skatt på nasjonalt nivå vil være på grensepasserende transaksjoner og vareforflytning.

MENNESKERETT,  NATURFORVALTNING, MILJØVERN OG
RIKETS SIKKERHET ER NASJONALT STYRT

Nasjonalt sørger man for at menneskerettighetene og grunnloven følges.
I dette ligger det å passe på at et lokalsamfunn ikke påfører andre tilstøtende lokalsamfunn problemer, eller skaper problemer for befolkningen generelt. Politisk vil det derfor ikke være mye som skjer på nasjonalt nivå og politikere har ikke stor makt på toppnivået.

Derfor utarbeides et bærekraftig regelverk på nasjonalt nivå, som gir føring for hvor det kan bygges og hva som må vernes av natur. Videre har man et nasjonalt ansvar for landets resurser. Dette ivaretas ved at man har skatt på eksport ut av landet.

Teknologi tilføres lokalsamfunnene for stimulere til gode og trygge lokaldemokratier.
Der skal man stå fritt til å bygge og endre lokalsamfunnet man bor i, dersom det er enighet om dette lokalt. Tilsvarende gjøres på alle områder som skole, helsevesen, eldresenter, osv. Frihandel gjør slik at man kjøper inn alle de tjenestene man trenger lokalt og som man trenger. Samtidig står innbyggere frie til å flytte og ta med energiproduksjonen dit de ønsker.

Et eldresenter på landet kan derfor livnære seg på energiproduksjonen som beboerne har.
Ved at det er mange slike eldresentre, oppstår det fri konkurranse om å gi de beste forholdene for de eldre. Nasjonalt skal man kun passe på at alt går rett for seg og det er ingen økonomiske bånd som kan lage monopoler eller maktsystemer.

Målet er å øke trivselen ved at roboter og automatisk produksjon tar over for fysisk arbeide som ikke gir glede hos arbeider. Livet kan tilby enormt mye mer for den enkelte, ved at vi  går sammen om å automatisere for å gi et perfekt samfunn!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *