FAMILIEHJELPEN

NEDLEGGELSE AV BARNEVERNET

Vi ønsker å legge ned barnevernet og endre virkeområdet til det offentlige.
Barnevernet og alt barnevernet står for bortfaller.
I stedet skal Familiehjelpen være i form av veldedige foretak som drives lokalt. 

Målet er å gi bistand til alle familier uavhengig av bakenforliggende. Splitting av familier og barn fra sine foreldre skal aldri skje i statens regi så sant det ikke er vold eller sedelighet som er bakenforliggende.

Menneskerettighetene skal følges i Norge, og betyr at familiene skal få hjelp og bistand.
Barn skal ikke bortføres fra sine familie. Med andre ord må det være alvorlig kriminalitet bak  dersom barn skal flyttes. Det vil kun være mulig med faktiske beviser for insest, klar vold eller forhold som gjør inngrepet helt nødvendig. 

Det påpekes at vi har en helt annet fokus og syn på familier og omsorg for enkeltpersoner.
Rus reformen vi ønsker å innføre, bygger på det humanitære livssyn som styres av empati for andre. Med andre ord er vi imot det kyniske systemet som landets politikere står for.
For å forstå hvor vi ønsker å bevege oss med Familiehjelpen, viser vi til vår rus reform som også omfatter omsorg for familier med rus problematikk. Se også avsnittet lenger nede.

Fokuset er å gi bistand og hjelp, ikke organisere undertrykkelse!

GRANSKNING OG STRAFFEFORFØLGELSE AV LOVBRUDD

Vi ønsker en full granskning av alle saker som folket ønsker gransket i forbindelse med landets barnevern. En slik gransking ønsker vi at kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa skal stå for.

Denne granskningen skal også vurdere om de politiske partier kan straffeforfølges og representanter holdes ansvarlig for undertrykkelse av folket!
Vi viser til blant annet følgende: Partiløfte: 21 års fengsel

FAMILIEHJELPEN

I stedet for slik det har vært, skal det gis bistand i form av tilrettelegging med boliger, familieterapi, rus behandling, avlastning, tilrettelegging og økonomisk bistand! 

Staten skal ikke ta barn, den skal hjelpe!

Målet er å tilrettelegge slik at barn og voksene kan utfolde seg som familie og som enkeltpersoner.

Vi ønsker å se på tiltak som redusert arbeidstid for familier med små barn opp til 12 års alderen. Tiltak for å avlaste foreldrene skal gis, slik at familien kan ha kvalitets tid!
Målet er å lage en bedre verden og da må man starte med familier!

Vi ønsker å fjerne kriminalitet. Det gjør man ved å sørge for gode oppvekstsvilkår!
Familiehjelpen skal være et lavterskel tilbud som man har i lokalområdene.

Vi ønsker å legge til rette for familier, slik at man får mer “en til en” tid.
Barna skal bli sett og hørt på en god måte i forbindelse med sine aktiviteter og interesser.
Målet er at det skal være likestilling og at barn skal ha tid med begge foreldre.

Ved skilsmisser skal familiehjelpen kunne bistå med tiltak som hjelper familien.
Primært vil funksjonen være å sørge for at skilsmisse ikke oppstår.
Ved å få ned stresset i dagliglivet, vil konfliktsnivå gå ned og bedre familiesituasjonene.

Det skal tilrettelegges for fritidsinteresser og aktiviteter som binder familiene sammen og gir gode og trygge oppvekstsvilkår. Til dette vil vi avsette store resurser slik at det blir en klar og tydelig endring i samfunnet.

KOMPETANSEKRAV FJERNES TIL FORDEL FOR EMPATI

Kravet til spesiell fagkompetanse vil fjernes for en rekke funksjoner og støttetilbud.
Barnevernets funksjoner skal overtas av politi og gå som straffesaker i forbindelse med kriminalomsorgen. 

For de som jobber med dette, vil vi kreve undersøkelse med funksjonell MRI for å luke vekk personer med empati brist. Med andre ord vil personer med tegn til hjerneskadene psykopater har, bli utestengt fra dette arbeidet og heller få tilbud om behandling.

Familiehjelpen vil stå fritt til å ansette de personene de ønsker med tanke på utdanning.
Samtlige vil ha taushetsplikt og vil ikke kunne gå til politi uten at det er alvorlige problemer som insest eller liknende.

Familiehjelpen har ansvaret for at alle familier i området har det bra.
De skal ha åpent kontor hvor familier kan henvende seg for å få hjelp og avlastning.
Man vil så finne personer som bor lokalt og som kan tenke seg å hjelpe til med å tilrettelegge.

Eksempler vil være leksehjelp, kjøring til og fra aktiviteter, handle på butikken, klippe plenen, pusse opp barnerommet, osv.

Med andre ord ønsker vi en overgang til at man gir bistand og hjelp.
Dette gjøres for å øke trivselen til familiene med barn, samtidig med at man avlaster slik at familien får mer og bedre tid sammen.

GJENNBRUK

Familiehjelpen skal også ha ansvar for gjenbruk knyttet til barnefamilier.
Det vil derfor tilrettelegges med at man har et åpent lager hvor man tar imot alt som er nyttig til barnefamilier. Alle i lokalområdet kan så gå hente det de måtte ha behov for.
I områder hvor det kommer inn mye, vil overskudd disponeres til andre områder med behov.

GRATIS FRITIDSAKTIVITETER FOR ALDERSGRUPPEN 0-12.

Fritidsaktiviteter for barn opp til og med 12 år skal være gratis innen de vanlige fritidsaktiviteter. Dette er noe vi ønsker å prioritere og vi vil innføre dette med en gang dersom vi blir valgt inn.

I dette ligger det at man også får utstyret som trengs til fotball, håndball, korps, kampsport, hestesport, osv.

Aktiviteter som Go-kart og liknende må lokalsamfunnet eventuelt stå for.
Med andre ord ønsker vi gjerne å bidra til at man har slike fasiliteter i et nærområde, men kan ikke dekke så dyre aktiviteter for barn pr dags dato.

Hestesport er også en dyr aktivitet og vil ha restriksjoner.
Målet er å bli disponert for aktiviteter og ikke i å bli verdensmester.
Dette betyr at Go-kart kjøring kan gis som enkeltstående velferdstilbud til en barnefamilie som har behov for en ekstra opplevelse, men ikke på fast basis.

RUS OG FAMILIEHJELP

I familier med problemer innen rus, psykisk helse og tilsvarende problemer, vil man tilrettelegge og sørge for at det blir gitt et profesjonelt og godt behandlingstilbud for hele familien.

Tabuer skal fjernes så det blir mulig å få kartlagt hvor problemene er.
Dette gjøres for å få gitt hjelp mest mulig effektivt.
Med andre ord skal man ikke være redd for de som jobber i Familiehjelpen.

Personer med bakgrunn fra familier med rus problemer, vil bli sett på som en resurs som kan hjelpe de som står i problemene i dag. At personer i en vanskelig situasjon skal ha personer som har mulighet til å forstå de på samme nivå, er ekstremt viktig for å kunne gi god hjelp.

Målet er å kunne tilrettelegge for samtlige i familien slik at man får bukt med rusproblemene og bygger opp gode og trygge hjem.

Man vil jobbe helhetlig  og sørge for at alle medisinske behov er dekket.
Avlastning gis slik at det er kvalitets tid når barna er sammen med den med rus problemer.

Det vil åpnes bo kollektiv hvor alle tjenester kan gis til alle døgnets tider og sørge for at barna får en god oppvekst til tross for at foreldre er belastet med rus eller psykiske problemer.

STERK KONTRAST TIL DAGENS SYSTEM

Satt opp mot dagens barnevern, vil familiehjelpen være en helt annen form for institusjon.
Dersom lokalsamfunnet ikke er fornøyd med tilbyderen, vil man kunne bestille tjenesten fra en annen tilbyder.

VI ANBEFALER ALLE Å SETTE SEG INN I VÅRT PARTIPROGRAM

Filosofien vi har bak de politiske endringene, skiller seg totalt bort fra dagens politikk.
Vi ønsker å benytte oljefondet for å bygge opp Norge med avansert robot teknologi.
Samtidig investerer vi i bioenergi som gis som borgerlønn og fordeles likt på alle innbyggere.

Frihandel vil sørge for at privatbefolkningen selv kan forvalte sine tjenester fra et fritt marked.
Sosial sikkerhet oppnås ved at energiproduksjon gis som borgerlønn og bedrifter må kjøpe energi av privatbefolkningen. På den måten kan man fjerne alle skatter og avgifter.
I stedet for skatter og avgifter til staten, får man salgsinntekter av energisalget til bedriftene som er avhengig av energi. Hele byråkratiet fjernes og gjør Norge konkurransedyktige!

På nasjonalt plan blir politikken og byråkratiet i all hovedsak fjernet.
En utvidelse av menneskerettighetene på nasjonalt plan, sørger for at øvrig lovgivning gis til lokaldemokratiet som bygger på frihandel. Alle innbygger blir sin egen lokalpolitiker som bestemmer over sine resurser, og er med og styrer lovgivningen i et felles lokaldemokrati.

Alle lokalsamfunn i Norge skal ha veldedige verksteder, som sørger for å tilrettelegge med alt som trengs for å gi høy trivsel. I dette ligger det å skaffe lokale arbeidsplasser, slik at man har kort reisevei. Målet er automatisering for å gi folket mer frihet til kunst, hobby, familie, venner, reiser, sport, musikk og alt annet man ønsker fritid til.

Folket skal eie robot teknologien og ha sosial sikkerhet som følge av automatisert mat og energiproduksjon.

GI OSS DIN SIGNATUR PÅ UNDERSKRIFT.NO

Vi trenger 5000 signaturer for å kunne registrere oss som politisk parti og gå i opposisjon.
Liker du vår filosofi rundt familiehjelpen? Gi oss din stemme i dag!

1 hendelser på “FAMILIEHJELPEN”

  1. Ja det trenges å gjøre for barnevernet gjør ting verre i familier. De splitter familier og gjør menneske syke og i ustand. Jeg hadde barnevernet i min familie siden 2012, men de ikke løste problemer før vi kom i tingrett. De var ikke snill mot sønnen min. Håper dere får vekk den slags institusjon, for alle barn fortjener å vokse opp i sin familie!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *