Full granskning av undertrykkelse i Norge!

Partiet Gjør Det Selv ønsker en full granskning av samtlige Storting og regjeringspartier, deres politikere, og hele det offentlige og statlige apparat.
I tilknytning til dette må man granske næringsdrivende og bedrifter tilknyttet det offentlige apparat, samt landets nyhetsbyrå.

Formålet for granskningen skal være å avdekke problemer med barnevern, NAV, skatteetaten, helsevesenet, forsikringsselskap, fagorganisasjoner, handelsnæringen, presse, kommunal og offentlig drift, politi og retts- og justisvesen, knyttet opp mot politikken som er ført av landets ledende politiske partier i fellesskap.
Granskningen vil derfor gå inn i kommunal, fylkeskommunal og nasjonal politikk, for å se på anvendelse av systemene i forbindelse med politikeres maktspill.

En rekke saker bærer preg av å ha blitt dekket over for å beskytte politikere og at politikere har nytt godt av et system hvor politiet er instruert via hemmelig budsjett, om å henlegge alle anmeldelser mot det offentlige. Systemet har gjort slik at politikere har kunnet bli beskyttet i forbindelse med lovbrudd, som følge av maktspill hvor lovbrudd av offentlig ansatte inngår. Man ser saker hvor kommunalsjefer gjør lovbrudd som gir fordeler for politikere, og at politiet henlegger dette og nekter å etterforske lovbruddene. Slik smøres systemet oppover og fører til en ukultur som også leder til undertrykkelse av befolkningen, da andre misbruker sine stillinger på andre måter uten å få konsekvenser.

I stor grad bærer systemet preg av at jurister har for stor makt ved å ha sine advokat privilegier og at det politiske system har skapt splittelser i folket for å gi stort inntektspotensial for landets jurister. Et gjennomgående problem er at jurister med tydelig empatibrist har kommet i viktige posisjoner.

SIVILOMBUDSMANNEN LAGDE ET KORRUPT SYSTEM

Tidligere sivilombudsmann var og er høyesterettsdommer.
Praksisen man ser fra høyesterett og som blir slått ned på av EMD som menneskerettsbrudd, stammer fra systemet Falkanger var med å legge premissene for. Som Sivilombudsmann innførte Aage Thor Falkanger et system som beskytter de offentlige etatene. Dokumentasjon viser at Aage Thor Falkanger selv dekket over for lovbrudd av det offentlige. Systemet han er en del av består av jurister og politikere på høyt nivå. Felles kjører de en taktikk hvor eliten blir beskyttet.

Studerer man rettssystemet, ser man at rettssystemet forskjellsbehandler og beskytter politikere og det offentlige. Alt peker i retning av et samarbeide mellom domstolene og eliten.

Jurister og media er aktørene som tjener best på urolighetene som skapes av turbulensen som oppstår i overgrepene av det offentlige. De er tjent med at det gjøres dårlige politiske beslutninger og har ingen interesse i å stanse overgrepene som gir de makt og innflytelse. Politikere styrer i stor grad inntektsmulighetene til media og media styres av penger og makt.

I et demokrati skal  man aldri samkjøre offentlige kontrollorgan med utøvende organ, slik det ble gjort ved å sette en høyesterettsdommer til å lede sivilombudsmannen som kontrollerer hele det offentlige apparat. Nyheter skal også være uavhengige, men blir styrt av makteliten som er mest opptatt av profitt og beskyttelse av systemet de tjener penger på.

Resultatet er systematisk undertrykkelse av folket!
Vi ønsker derfor full granskning av alt rundt Sivilombudsmannen og fylkesmennene.
Ut fra denne etterforskningen, ønsker vi en videre granskning som ser på de politiske spillene som føres av partiene. Videre hvordan maktspillet i offentlige etater og politiske partier påvirker media som skal beskytte folket mot overgrep.

RIKSADVOKATER OG REGJERINGSADVOKATER

Samtidig har man hatt Riksadvokater og regjeringsadvokater som ikke har fulgt menneskerettighetene. Politiledelse har heller ikke fulgt opp og kan skyldes at politidirektoratet styres av politikere og jurister. Politidirektoratet håndplukker ledelsen til politiet, mens regjeringen innsetter riksadvokater og fylkesmenn. Problemet er et internt maktspill mellom partiene som gjør at de innsetter personer som er villige til å dekke over for lovbruddene av det offentlige for å beskytte systemet og de politiske partiene.

Utdannelsen eller bakgrunn til de aller fleste i disse maktposisjonene er enten jurister eller yrkespolitikere med parti tilhørighet i storting og regjeringspartiene.

Under viser vi til konkrete eksempler hvor vi mener det er begått undertrykkelse av befolkningen.
Gå inn på hver artikkel og les mer om hva og hvorfor vi ønsker granskning i regi av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.

Tidligere sivilombudsmann  og høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger omla sivilombudsmannembetet slik at det heller beskytter de offentlige etater.
Vi ønsker at hele systemet med Sivilombudsmann og Fylkesmenn granskes, da problemene som avdekkes av EMD har sitt opphav i beskyttelsesmekanismene Aage Thor Falkanger har innført bakveien for å beskytte systemet.

Dersom Aage Thor Falkanger er uenig i våre påstander, imøteser vi full granskning av systemet i regi av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.

Ny Sivilombudsmann er jurist og Arbeiderparti politiker.
Arbeiderpartiet er sentralt i lovbrudd vi ønsker etterforsket og som har med Falkanger og hans arbeid som sivilombudsmann å gjøre.

EKSEMPLER FOR HVA SOM MÅ GRANSKES:

-GRANSKNING AV BARNEVERNET

*Under arbeid. Flere saker publiseres innen kort tid.
Kom tilbake snart!

Vi trenger 5000 signaturer for å kunne registrere oss som politisk parti.
Signer hos Underskrift.no nå, slik at vi kan få gransket ulovlighetene som gjøres av det offentlige. Vi må få en slutt på overgrepene som skjer!