MAKTEN TILBAKE TIL FOLKET MED BIOENERGI

Vi ønsker en omlegging av lovverket, slik at lokalsamfunnet styrer det aller meste av lov og regelverket.
På nasjonalt plan skal man kun sørge for at menneskerettigheter følges, miljø og naturvern, samt nasjonal sikkerhet.
Målet er å legge ned hele byråkratiet og fjerne alle skatter og avgifter på nasjonalt nivå.
 I stedet lages et samfunn som styres av markedskreftene i frihandel, fremfor politisk maktspill.

Sosial sikkerhet oppnås ved å gi landets befolkning borgerlønn i form av landets energiproduksjon.
Den totale energiproduksjonen fordeles likt på alle norske statsborgere, samtidig med at man benytter oljefondet for å investere i bioenergi produksjon.

Bioenergi kan produseres i veldedige verksteder som styres og forvaltes av lokalsamfunnet, eller av den enkelte innbygger.
Samtidig åpnes det for frihandel hvor man ikke kan blokkeres av patenter, lisenser, sertifikater, løyver, bokføringskrav, eller andre former for hindre.
Dette gjør slik at dagens skattesystem, byråkrati og politiske maktspill kan erstattes ved at man selv styrer sin velferd ut av borgerlønnen.
Markedskreftene vil hele tiden sørge for at velferden økes for alle, da landets borgere sitter med energien som gir makt.

BORGERLØNN

Energi trengs til all produksjon og tjenesteyting.
Det vi ønsker er å gi all energiproduksjon til folket og fordele den likt på alle norske statsborgere.
Dette gjør slik at alle i Norge har fast borgerlønn i form av energi. Energien kan selges eller benyttes av den enkelte.
Bedrifter vil kunne kjøpe så mye energi de måtte ønske, men har ikke lov til å produsere energi selv.

Alt av offentlige tjenester legges ned. I stedet sørger man for at alle behov blir dekket av tjenesteytere på det frie markedet.
På selv tjenester som politi og domstol, innføres det fri konkurranse hvor lokalsamfunnet står fritt til å kjøpe sine tjenester.
Lokalt styres skattepolitikk ut fra lokale behov. 

I prinsipp betyr dette at lokalsamfunnet blir langt viktigere for den enkelte.
Samtidig oppstår det en konkurranse for lokalsamfunnene om å gi de beste forhold for sine innbyggere.
Det man må huske på er at alle har fast borgerlønn i form av energi. Denne energien trengs for å holde lokalsamfunnet i gang.
Dette gjør så det blir en konkurranse innen lokalpolitikk, for å gi den beste velferden på alle områder.

MAKTEN TILBAKE TIL FOLKET

Lokaldemokratiet styrer velferden og sørger for sosial sikkerhet. 
Dette gjør slik at det meste av byråkratiet og det politiske sirkus kan legges ned.

Ved at man utvider lovverket i Norge som gjelder menneskerettigheter og sosial sikkerhet, sørger man for sosial sikkerhet på nasjonalt.
Nasjonalt vil man sørge for at de økonomiske forhold ligger til rette for at syke, gamle og vanskeligstilte får dekket alle sine behov lokalt.

Som nasjon er man avhengig i å beskytte landet mot utarming av resurser i forbindelse med eksport eller grensepasserende transaksjoner.
Eneste skatt som finnes på nasjonalt nivå, går derfor på grensepasseringer av varer og tjenester som eksporteres, samt utgående pengetransaksjoner.
Nasjonalt vil politikk dreie seg om eksport vilkår og skattesats for utgående transaksjoner.
Dette sørger for å beskytte naturresurser som fisk, skog, mineraler og andre råvarer.

Systemet gjør slik at all handel innad i Norge er helt fritt uten byråkratiske hindre.
Man kan ta jobber eller gi jobber til andre uten å tenke på rapportering til det offentlige.
Man kan også selge tjenester og varer helt fritt. Frihandel gjør at markedskreftene setter prisnivået innad i Norge.
Man har derav sørget for å fjerne sort arbeid, økonomisk kriminalitet og redusert behovet for politi og justisvesenet.
Det eneste skatteinngrepet på nasjonalt nivå, oppstår ved handel med andre land.

Skatteinntektene fra dette skal dekke landets forsvar, kongehuset og det man trenger av nasjonal drift for å ivareta landet og demokratiet.
Overskytende skatteinntekter skal så tilbakeføres til folket, og blir fordelt likt på hver innbygger.
Denne utbetalingen gjøres til lokalsamfunnene ut fra medlemstall.
Dette gir rammene for høy sosial sikkerhet for alle og blir det sentrale for den nasjonale politikken.

Fordelen med dette systemet er at makten ligger hos folket og lokaldemokratiet.
Samtidig vil det skje en eksplosjon innen velferd og trivsel.
Kostnadene ved et slikt byråkrati og overformynderi man har i dagens Norge er enorm.
Ved at lokalsamfunnet og den enkelte innbygger får friere tøyler, sørger man for at makten er hos folket.

ET STØRRE PUSLESPILL

For å få gjort endringene vi ønsker, er det viktig å bedre samfunnet på en rekke områder før man endrer dagens system.
Vår politikk går i stor grad på å fjerne all undertrykkelse og lidelse som har oppstått som følge av dagens byråkrati.
Vi vil derfor rydde opp innen en rekke områder, slik som barnevern, NAV, helsevesenet, domstolene, politi og en rekke samfunnsinstitusjoner og offentlige tjenester det har vært knyttet problemer til.

Vi anbefaler derfor at alle setter seg nøye inn i politikken vi ønsker å føre og viser til følgende:

Du finner vårt partiprogram her: https://www.pgds.no/om-oss/partiprogram/
Vi oppdaterer denne artikkelen i takt med at flere punkter legges ut på nettet.