VELFERDSREFORM

Partiet Gjør Det Selv ønsker at landets energiproduksjon fordeles likt på folket, og fungerer som en borgerlønn.
Målet er å lage et samfunn hvor det er høy sosial sikkerhet og hvor befolkningen har mer tid til venner, familie, hobby, sport, reiser og opplevelser.

For å kunne gjøre endringene som trengs, er det behov for å styrke velferden ved hjelp av teknologi.
Vi ønsker derfor å starte produksjon av biodrivstoff i tilknytning til veldedige Gjør Det Selv verksteder.

Vår politikk dreier seg om å bistå med å opprette veldedige GDS verksteder i lokalsamfunnene over hele landet.
Man sørger for at alle har sin egen biomasse produksjon, uten at det påvirker dagens økonomiske system før man er klar for å endre hele systemet.
Alger kan benyttes til grønn energi for å drive verkstedene, men også til miljøvennlig plastikk, dyrefor, helsekost produkter, medisiner og en rekke andre produkter.
GDS verkstedene vil derfor være læringsverksteder hvor man benytter biomassen til å forbedre lokalsamfunnet.
For at alle skal ha mer tid til venner, familie, hobby, sport og alt annet man ønsker å ha mer tid til, satses det på automatisering og robot teknologi.

All utvikling deles mellom GDS verkstedene, slik at alle har de samme mulighetene.
Dette deles ved hjelp av datafiler som gjør det mulig å produsere de samme gjenstandene, eller styre de forskjellige kjemiske prosessene. 
Man utvikler derfor både utstyr til å ha på verkstedene og produkter som kan produseres av alle verkstedene.
I starten vil man derfor lage utstyr for å produsere motorer, sensorer, kretskort og andre nødvendige komponenter.
Så endres fokuset til produkter som øker velferden, og som kan produseres med utstyret verkstedene har eller kan lage.

GRADVIS OVERGANG

Biomassen som blir produsert av de lokale GDS verkstedene, vil kun bli benyttet for å utvide produksjonen og hva man kan lage ved GDS verkstedene i starten.
De første innbyggere som får råderett over sin egen biomasse produksjon, vil være pensjonister og uføre.
Målet bak dette er å sørge for at det satses på produkter som denne gruppen trenger.

Samtidig er det alt velvære relatert man skal støtte opp rundt før man kommer så langt.
Det betyr at verkstedene skal bistå lokale foreninger og tiltak som bedrer lokalområdet.
Idrettsklubber, pensjonistforeninger, husflid, musikk, dans, drama og andre hobby eller ideelle organisasjoner skal få bistand.

Alger kan benyttes for å lage alle former for plast og det kan benyttes som energi for å utvinne for eksempel aluminium fra leire.
Dette betyr at legg beskyttere til fotball kan produseres på de lokale 3D printerne som man har på GDS verksteder.
Uføre kan få laget en rullestol i aluminium og lette kunststoffer.
Pensjonister kan kan få laget en ny rullator eller liten rullestolbil.

Det er egentlig ingen grenser for hva man kan produsere automatisk i dag.
Basis for alt er energi og kunnskap. Målet er at kunnskapen og energien blir gjort tilgjengelig i veldedige verksteder.
Ved at både teknologi og energi er allment tilgjengelig, kan man oppnå høy velferd uten byråkrati.
Ved at man sørger for en gradvis overgang, benytter man de økonomiske fordelene vi har av dagens velferd.
Samtidig legges det til rette for en enda bedre velferd og mer stabilt styringssystem enn dagens byråkrati.

BISTAND TIL LOKALE BEDRIFTER

GDS verkstedene skal også bistå lokale bedrifter og personer som ønsker å starte lokale bedrifter.
Målet er automatisering, slik at folket får mer fritid uten at det går ut over velferden.
Man sørger for gode forhold for lokal næringsaktivitet, slik at alle i dagens byråkrati skal få gode og produktive jobber i nærheten av sitt hjem.
Derfor hjelper man til med å automatisere mat og annen småproduksjon i nærområdene.
Samtidig stimulerer man til yrker som gir livsglede slik som omsorg, reiseliv, uteliv, opplevelser, underholdning, sport, hobby, kunst og alt annet som øker velferden til folket.

Når biomasse produksjonen kommer på et slikt nivå at man kan fase ut driften fra dagens strømleverandører, starter man prosessen med å endre lovverket slik at all energi blir eid av folket og mottas som borgerlønn. Man får da et system hvor man ikke trenger politikere og offentlig byråkrati slik man har i dag.
Velferden vil bli ivaretatt ved at man har bygd opp lokale høyteknologiske bedrifter som sørger for alt man trenger.
Samtidig er makten hos folket, da alt av betydning bestemmes i lokalsamfunnet.
Lokalsamfunnet blir en del av frihandelen, og må konkurrere om de best vilkår for sine innbyggere.